JAMES CARDWELL   1966 - 1968

JAMES CARDWELL

James Cardwell's Photo Slideshow of Ethiopia   1966 - 1968

PHOTOS OF ETHIOPIA