PHOTOS OF ETHIOPIA

James Cardwell's Photo Slideshow of Ethiopia   1966 - 1968

JAMES CARDWELL   1966 - 1968

JAMES CARDWELL