WILLIAM (BILL) WALLETE

WILLIAM (BILL) WALLETE

BILL WALLETE'S SLIDESHOW OF ETHIOPIA

PHOTOS OF ETHIOPIA